Категории
Бюлетин
ТОП продукти
Водещи продукти
Анкета
Харесва ли Ви нашият портал ?
да
не
Брояч на посещения
0
0
2
6
2
3
2
Доставка до дома

Доставка до дома

Условия за пазаруване

Общи условия

Моля прочетете внимателно описаните по – долу Oбщи условия, преди да използвате онлайн магазина www.cliob2b.com . Използвайки онлайн магазина  www.cliob2b.com  ,  вие декларирате, че сте се запознали, приемате и сте съгласни с настоящите Общи условия. В случай, че не приемате Общите условия на  www.cliob2b.com , моля не използвайте този уеб сайт.

 1. ПРЕДМЕТ

Чл. 1.  Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „КЛИО КОМЕРС-ТБ “  ЕООД,  гр. Разград, ул. Ропотамо 5,  ЕИК 203570114, представлявана от Теодоро Владиславов Бабаров, с адрес за кореспонденция: гр.Разград ул. Априлско въстание 4,e-mail: office@clio.bg телефон за връзка 0893606544 наричана по-долу за по - кратко ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ, на електронния магазин „ www.cliob2b.com”, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.
 

 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

 Чл. 2. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e интернет сайта, достъпен на адрес в Интернет  www.cliob2b.com, който служи като виртуална платформа на ПОТРЕБИТЕЛЯ за сключване на договори от разстояние и за постигане на съгласия за покупко – продажба и доставка на стоки с ДОСТАВЧИКА, включително следното:

 1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;
 3. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИНначини за разплащане.
 4. Да получават информация за нови стоки, промоции и маркетингови активности предлагани отЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез различни канали за комуникация.
 5. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка публикувани в интернет адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
 6. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИНв Интернет, както и чрез други канали на комуникация.

Чл.  3. ДОСТАВЧИКА доставя стоките и гарантира правата на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.
Чл. 4.1. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ сключват договор за покупко - продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на ДОСТАВЧИКА, достъпен на страницата му в Интернет на адрес  www.cliob2b.com или друго средство за комуникация от разстояние.
       4.2. По силата на сключения с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ договор за покупко-продажба на стоки, ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да достави и да прехвърли собствеността на ПОТРЕБИТЕЛЯ на поръчаните от него чрез ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки.
       4.3.  ПОТРЕБИТЕЛЯ заплаща на ДОСТАВЧИКА възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от ДОСТАВЧИКА на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.
       4.4. ДОСТАВЧИКА доставя заявените от ПОТРЕБИТЕЛЯ стоки в сроковете и при условията, определени от ДОСТАВЧИКА на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и съгласно настоящите общи условия.
       4.5. Цената на доставката се определя отделно и не е включена в цената на стоките. ПОТРЕБИТЕЛЯ може да избере най – удобният за него метод на доставка от предлаганите от ДОСТАВЧИКА възможни варианти.  
 
Чл. 5.1.  ПОТРЕБИТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
       5.2. Предполага се, че електронните изявления, извършени от ПОТРЕБИТЕЛЯ на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ при извършване на регистрация, ако ПОТРЕБИТЕЛЯ е въвел съответният e-mail адрес и парола за достъп.

 

 • ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

 Чл. 6.1.  Разглеждането на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН  www.cliob2b.com е напълно свободно и достъпно от всички точки на света.
       6.2. Пазаруването от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН може да се извърши само с регистрация ( от регистрирани потребители ). Регистрацията е напълно безплатна, като клиентите, които я извършат имат възможността да ползват пълната функционалност на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. За да се регистрира ПОТРЕБИТЕЛЯ трябва да предостави следните данни: фирмено име, име и фамилия на представляващия, ЕИК,адрес по регистрация, адрес за доставка, e-mail адрес и телефон за връзка, както и парола, която заедно с e-mail адреса, ще използва за вход в системата. При регистрацията си в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИНПОТРЕБИТЕЛЯ декларира, че се е запознал с настоящите Общи Условия и e съгласен с тях.

       6.3.  В случай, че за регистрация на ПОТРЕБИТЕЛЯ се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай ДОСТАВЧИКЪТ има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на ПОТРЕБИТЕЛЯ в съответната социална или друга мрежа.

 

 1. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 Чл. 7.  Правилата на настоящия раздел IV от тези общи условия се прилагат спрямо ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.
Чл. 8.1.  Основните характеристики на стоките, предлагани от ДОСТАВЧИКА са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
       8.2.  Цената на стоките с включени всички данъци се определя от ДОСТАВЧИКА в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. Тя е актуална към момента на поръчката от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
       8.3
. Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от ДОСТАВЧИКА и се предоставя като информация на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.
       8.4.  Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и в информацията, предоставена на ПОТРЕБИТЕЛЯ в сайта на ДОСТАВЧИКА.
       8.5.  Информацията, предоставяна на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ е актуална към момента на визуализацията й на сайта на ДОСТАВЧИКА на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН преди сключването на договора за покупко-продажба.
       8.6.  Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.
Чл. 9.1.  ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че ДОСТАВЧИКЪТ има право да приема авансово плащане за сключените с ПОТРЕБИТЕЛЯ договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.
       9.2.  ПОТРЕБИТЕЛЯТ избира самостоятелно дали да заплати на ДОСТАВЧИКА цената на доставка на стоките преди или в момента на доставката им.
Чл. 10.1 ПОТРЕБИТЕЛЯ има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.
       10.2.  Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:
- за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;
- стоки с нарушен търговски вид и цялост на фабричната опаковка, както и стоки с изтекъл вече срок на годност.
       10.3.  В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯ упражни правото си на отказ по ал. 1, ДОСТАВЧИКЪТ е задължен да му възстанови в пълен размер платените суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която ПОТРЕБИТЕЛЯ е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която ПОТРЕБИТЕЛЯ е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако ПОТРЕБИТЕЛЯ е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това ДОСТАВЧИКА.
Чл. 11.1. Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез сайта на ДОСТАВЧИКА на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, освен ако стоките са поръчани в една доставка.
         11.2.  В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на ПОТРЕБИТЕЛЯ до ДОСТАВЧИКА чрез сайта на ДОСТАВЧИКА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. 
         11.3.  Ако ДОСТАВЧИКА не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това ПОТРЕБИТЕЛЯ и да възстанови платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която ДОСТАВЧИКЪТ е следвало да изпълни задължението си по договора.
          11.4.  В случаите по ал. 3, ДОСТАВЧИКЪТ има право да достави на ПОТРЕБИТЕЛЯ стоки със същото качество и цена.ДОСТАВЧИКЪТ уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ по електронен път за промяната на изпълнението на договора.
          11.5.  В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки по ал. 4, разходите по връщането на стоките са за сметка на ДОСТАВЧИКА.
          11.6.  ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от ДОСТАВЧИКА и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно ДОСТАВЧИКА.

           V.  ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

 
Чл. 12.1. ДОСТАВЧИКЪТ предприема мерки за защита на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ съгласно Закона за защита на личните данни.
       12.2.  От съображения за сигурност на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕДОСТАВЧИКЪТ ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от ПОТРЕБИТЕЛЯ в момента на регистрацията.
       12.3. ДОСТАВЧИКЪТ  приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес  www.cliob2b.com
           VI . ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ 
Чл. 13.1.  Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от ДОСТАВЧИКА, за което последният не е длъжен да уведоми ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
Чл. 13.2.  ДОСТАВЧИКЪТ публикува тези общи условия на адрес  www.cliob2b.com заедно с всички допълнения и изменения в тях.

               VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ  
 
чл. 14. Настоящите общи условия и договора на ПОТРЕБИТЕЛЯ с ДОСТАВЧИКА се прекратяват в следните случаи:

 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • в случай на заличаване на регистрацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

 

         VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 
Чл. 15. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.
Чл. 16. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.
Чл. 17. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.
Чл. 18. Настоящите общи условия влизат в сила за всички ПОТРЕБИТЕЛИ на 07.12.2015.

 

                VIII. КОНТРОЛНИ ОРГАНИ

Чл. 18. Дейността на ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН се контролира и надзирава от съответните органи, които имат статуквото на контролна и надзираваща институция за Република България/КЗЛД, КЗП и други свързани с дейността на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН/.

Чл. 19. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ могат да сезират съответният орган при открито нарушение, като адрес за връзка може да бъде използван интернет сайта на съответният орган:

 1. КЗЛД - https://www.cpdp.bg/
 2. КЗП - https://www.kzp.bg/
Защита на лични данни

Политика на поверителност

Настоящите правила разкриват политиката за защита на личните данни, събирани от потребителите на интернет магазина www.cliob2b.com наричан за краткост по долу cliob2b.com, ние, нас, нашите. cliob2b.com е собственост на фирма КЛИО КОМЕРС-ТБ ЕООД с ЕИК 203570114. Фирма КЛИО КОМЕРС-ТБ ЕООД е регистрирана като оператор на лични данни и е вписана в публичния регистър на Комисията за защита на лични данни под идентификационен № 417512 Събирането, обработването и съхранението на личните данни на потребителите на cliob2b.com се извършва в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и приложимото действащо българско и европейско законодателство. „Лични данни” са всички данни, които съдържат идентифицираща информация (име, адрес, телефон, e-mail и т.н.). Преди да получим и обработим вашите лични данни, изискваме вашето съгласие за това.

 1. Какви лични данни се събират и съхраняват от cliob2b.com ?

cliob2b.com не събира лични данни, ако вие не сте дали съгласието си за това. Самото посещение на интернет магазина www.cliob2b.com , не е свързано със събиране на лични данни. Събирането и обработването на личните данни започва от момента, в който вие желаете да използвате дадена функционалност на cliob2b.com  и предоставите такива напълно доброволно. Това може да бъде поръчка, абониране за промоции и новости, коментиране на продукти, задаване на въпроси и т.н. Личните данни, които cliob2b.com изисква за предоставяне за ползване на пълната функционалност на интернет магазина са следните: фирмено име, име и фамилия на представляващия, ЕИК, адрес по регистрация, адрес за доставка, e-mail адрес и телефон за връзка, както и парола, която заедно с e-mail адреса ще бъде използвана за вход в сайта, банкови данни (при плащане по банков път), демографска информация, информация свързана с маркетингови проучвания. cliob2b.com никога няма да поиска информация като: расов или етнически произход, политически или религиозни възгледи, информация отнасяща се до сексуалната ориентация, здравословното състояние и човешкият геном.
Ние може да събираме нелична информация за потребителите, когато те взаимодействат със cliob2b.com. Нелична информация може да включва: IP адрес, име на браузъра, видът на компютъра, техническа информация за това как потребителите се свързват с нашия интернет магазин като операционна система,  доставчици на интернет услуги и друга подобна информация.

 1. За какво се използват личните данни събрани от cliob2b.com ?

Личните данни се използват единствено с цел нуждите на интернет магазина www.cliob2b.com, за да може той да изпълнява коректно предназначението си . Данните се използват в няколко направления, като това може да стане и едновременно. Най обобщено може да заявим, че това са: предоставяне на услуги, разработване на нови и развите на съществуващи услуги, комуникация с вас, маркетинг, счетоводни и финансови дейности.   

 1. Споделя ли  cliob2b.com личните данни, с кого и при какви обстоятелства ?

cliob2b.com не търгува, разменя, отдава или продава личните данни на своите потребители. Въпреки това в някои случаи е неизбежно предоставянето на вашите лични данни на трети лица, за което приемайки тази политика за поверителност вие се съгласявате с това. cliob2b.com използваме услуги на трети страни при управлението на нашия интернет магазин. Тези услуги могат да включват обработка и оторизация на плащания, защита срещу измами и ограничаване на кредитните рискове, продуктови промени, обработка и изпращане на поръчките, разпространяване на маркетингови и рекламни материали, оценка на уебсайта, анализ на данни. Ние предоставяме лични данни на тези трети страни, но им разрешаваме да ги използват само за съответните услуги, като гарантираме, че тези трети страни предприемат необходимите мерки за спазване на приложимото законодателство по отношение на личните данни. Също така е възможно да разкрием лични данни, ако действащото законадателство го предвижда и има законово искане за същото.

 1. Защитени ли са личните ми данни събрани и съхранявани от cliob2b.com ?

За да са максимално защитени личните ви данни cliob2b.com прилага необходимото техническо осигуряване, съобразено с модерните технологии и стандарти. Въпреки това за постигане на още по – голяма сигурност е препоръчително да не споделяте с трети лица вашата парола използвана при регистрацията си в cliob2b.com, ако имате такава. Също така е препоръчително смяната й, на определен период от време. Въпреки усилята, които cliob2b.com полага, не може да гарантира, че неоторизирани лица няма да получат достъп до личните Ви данни, чрез използване на престъпни и неразрешени от закона средства.

 1. Какво представляват бисквитките, използват ли се от cliob2b.com и за какво ? 

 „Бисквитката” (cookie), е автоматично записана на хард диска на компютъра на потребителя от посетения от потребителя интернет сайт. Такива „бисквитки” не са в състояние самостоятелно да предоставят информация (като име и адрес), при използването на която, да бъде идентифициран индивидуален потребител, освен ако данните в „бисквитката” не се свържат с подобна информация, каквато съдържа примерно онлайн регистрацията. cliob2b.com използва „бисквитки” за да наблюдава навигацията на потребителите на сайта в страниците ни. Това ни помага да идентифицираме начините за подобряване на предлаганите услуги. cliob2b.com използва също и т. нар. „сесийни бисквитки” (session cookies), които са средство за идентификация използвано между вашия интернет браузър и нашия сървър, което помага за осъществяването на задачи като запомняне на съдържанието на потребителската количка и др. Тази „бисквитка” се запаметява за определен период, в случай че зададеното за потребителската сесия време изтече или потребителят се върне за да осъществи покупка в рамките на това време. Повечето браузъри подразбират “бисквитките” (cookies) автоматично. Моля запознайте се с информацията в меню Help на вашия браузър, където ще намерите разяснения как да спрете приемането на нови “бисквитки” (cookies) от страна на вашия браузър, как да промените настройките му, за да получавате предупреждение, когато се появи нова “бисквитка” (cookie), или как да откажете всички “бисквитки” (cookies).            

 1. Използва ли cliob2b.com външни услуги и програмни приложения ?

cliob2b.com също не е подминат от заобикалящата го среда и използва външни програмни приложения и плъгини. Трябва ясно да разграничите, че въпреки присъстващи на cliob2b.com, те са собственост на трети лица и ние не носим отговорност за тях. ( напр. Facebook, Twitter, Google и т.н). Ние не можем да влияем по никакъв начин на данните събирани от техните собственици и провайдери, но ви препоръчваме, ако все още не сте потребител на даден плъгин, да кликвате на него единствено след запознаване за вида, начина и целите на събиране и използване на лична информация директно от съответния доставчик.

 1. Събира ли cliob2b.com данни от непълнолетни лица ?

cliob2b.com не желае да събира лични данни от непълнолетни лица. Затова приканва всички такива, ако желаят да използват cliob2b.com, да го правят единствено след разрешение  и заедно с  родител или настойник, а ако е необходимо даването на лични данни за определана функционалност да бъдат предоставени тези на родителя или настойника. cliob2b.com никога няма да събира лични данни, ако знае, че са на непълнолетни лица. Ако установи подаването на лични данни от непълнолетни лица, ще предприеме необходимите мерки по незабавното им унищожаване.

 1. Какво се случва, ако се свържете чрез или от друг сайт с cliob2b.com?

Много често потребителите могат да се свържат към www.cliob2b.com посредством линкове, банери, препратки и така нататък, които са поставени на интернет страниците на нашите бизнес партньори или трети лица. Длъжни сме да ви информираме, че ние не контролираме съдържанието, което се появява на тези сайтове и не носим отговорност за действията на тези сайтове. Много често те имат собствена Политика за поверителност на личните данни и използвайки техните интернет страници е препоръчително да се запознаете с нея.

 1. Как ще бъда информиран относно промяна в политиката за личните данни?

cliob2b.com има правото да актуализира тази Политика за поверителност по всяко време. Ние препоръчваме на потребителите често да проверяват тази страница за всички промени и да бъдат информирани за това, как се грижим за вашата лична информация, която събираме. Вие приемате и се съгласявате, че е ваша отговорност да се запознаете с тази Политика за поверителност както и да проверявате периодично за изменения в същата.

 1. Как мога да разгледам своите лични данни ?

Регистрираните потребители могат да се впишат в системата и да разгледат и променят своите лични данни в меню “Профил”. Ако желаете да закриете профила си и да бъдат изтрити всички съхранени за вас лични данни, моля да се свържете с нас.

 1. Имам допълнителни въпроси, как да се свържа с вас ?

Ако имате въпроси, чиито отговори не може да откриете по - горе, не се колебайте да се свържете с нас. Това може да направите от нашата форма за контакти ТУК, като изберете предпочитаният за вас канал за комуникация.

 

Условия за поръчки
Как да поръчам от cliob2b.com. ?
Екипа на онлайн магазина cliob2b.com е подвластен на идеята клиента да е максимално улеснен, затова се старае да предостави достатъчен избор от
възможни начини за поставяне на поръчки. Може да изберете най – удобният за вас от наличните по – долу.

1. Онлайн поръчка през сайта cliob2b.com - този метод е най – предпочитаният за по – голяма част от потребителите. При него поръчките се приемат 24
часа, 7 дни в седмицата, като и предлага най – голям избор от начини за плащане. Поръчката може да се направи само с регистрация. Регистрираните
потребители имат ред предимства, като следене на поръчките, история на поръчките, поддържане на списък с желани артикули и т.н. Регистрацията е
напълно безплатна, максимално опростена и отнема броени секунди.
За поръчки: www. cliob2b.com
2. Поръчка по телефона - класически метод за поръчка, от който е възможно да се възползвате в работни дни между 9.00 – 17.00 часа. Необходимо е
да се свържете с наш оператор, да заявите желание за покупката на артикул и да предоставите необходимите данни за доставка на нашият сътрудник.
Недостатъка на този метод е възможността за заплащане на поръчката единствено чрез наложен платеж (плащане при доставка) .
Tелефон за поръчки: 0893606544

3. Поръчка по електронна поща (email) - симбиозата между класиката и технологиите позволява приемането на поръчки 24 часа, 7 дни в седмицата. За
да направите поръчка по електронната поща е необходимо да изпратите на нашият електронен адрес кода на продукта, който желаете, да отбележите
желаният размер, модел, цвят и т.н ( в случай, че продутка има възможност за избор на различни варианти) . Също така е необходимо да оставите данни
за доставка – имена на получателя, телефон и адрес за доставка. Възможният начин за плащане при този метод е единствено с наложен платеж (
плащане при доставка ).
За поръчки e–mail адрес: office@cliob2b.com
4. Поръчка по скайп (SKYPE) - още един от възможните начини да направите поръчка. Единственото нещо, което трябва да направите е да се свържете с
наш служител, посредством SKYPE. Ще получите всички отговори на вашите въпроси относно поръчката, а нашият служител ще приеме вежливо вашата
поръчка. Единственият начин за плащане при този метод е чрез наложен платеж ( плащане при доставка ).
За поръчки по skype: petyrnikolov
Как да платя направената поръчка от cliob2b.com ?
Ние от екипа на cliob2b.com сме се постарали да предложим разнообразни методи за плащане на поръчаните от вас артикули. Смятаме, че сме избрали
най – често използваните и предпочитаните начини за разплащане, без да правим компромис със сигурността и спокойствието на вас, нашите клиенти.
Ще работим още в тази насока и ще се опитаме да разширим възможностите по долу, но не на всяка цена, а само когато сме убедени, че сме постигнали
сигурност на най – високо ниво.
1. Наложен платеж ( плащане при получаване на поръчката ) – това е най – популярният и най – използваният метод за плащане в България.
Предимството при него е, че плащате поръчката в момента, в който я получавате. Не правите допълнителни разходи за заплащането на стоката.
2. Банков трансфер – класически метод за плащане. Достъпен е единствено, ако изберете да направите поръчката онлайн през системата на
cliob2b.com. След като направите поръчката и сте избрали банков превод като предпочитания при избор на метод за плащане, трябва да преведете
сумата на поръчката по банковата сметка на cliob2b.com. При попълване на платежното нареждане в графата основание на плащане трябва да впишете
номера на поръчката, който е генериран автоматично от системата. Поръчката се обработва, след като е получен превода.

* Ако желаете да платите по – начин който не фигурира в изброените по – горе, моля да се свържете с нас.

Как ще получа поръчаната стока от cliob2b.com и колко ще струва това ?
I. Доставката на поръчките от cliob2b.com на територията на България се осъществяват посредством използването услугите на куриерска фирма
Speedy или чрез доставка със собствен транспорт.

1. Цената за доставка чрез фирма Speedy, която ще заплатите е според тарифата на куриерска фирма Speedy. Цената на доставката е до адреса, който
сте посочили при подаване на поръчката, и не зависи от броя на поръчаните артикули а от тяхното тегло. Няма минимална сума на поръчка.

3. Ако удобният за вас начин за получаване на пратката е от офис на куриерската фирма е необходимо да посочите адреса на офиса при подаването
на поръчката. Адресите на офисите на куриерската фирма може да откриете на нейната интернет страница.
2. Доставка чрез транспорт на фирма Клио Комерс – ТБ – този вид доставка е безплатен за клиента, той е достъпен след регистрация на клиента и
коректно попълване на данните за доставка, при попълване на реквизитите на поръчката се отваря тази опция, ако клиента попада в маршрутите на
транспортни средства на фирма Клио Комерс - ТБ

* Ако имате допълнителни въпроси или предпочитате друг метод за доставка моля да се свържете с нас.

Кога ще получа поръчаната стока от SilkBG.com ?
Ние знаем, че вие искате да получите поръчката си веднага, затова всички продавани от cliob2b.com артикули се подържат в наличност. Когато избирате
продукт от нашия каталог вие може да сте сигурни, че той е в нашият склад.
1. След постъпване на поръчка в cliob2b.com, наш консултант ще я обработи и ще се свърже с вас за потвърждение чрез телефонно обаждане в работно
време ( 9.00 - 17.00 пон. – пет.). Всички поръчки подадени до 16.00 часа в работен ден, се обработват същия ден. Поръчки подадени след 16.00 часа, се
обработват на следващият работен ден.
2. Доставката на поръчката се извършва в деня, след нейното изпращане ако се използва вариант за доставка, чрез Speedy. Ние изпращаме поръчки
всеки работен ден до 16.00 часа. Това означава, че ако вашата поръчка е постъпила преди този час и вие сте я потвърдили при свързването с вас от
страна на наш служител, то тя ще бъде изпратена същия ден, а вие ще я получите на следващия работен такъв. В случай че сте избрали вариант на
доставка чрез фирма Клио Комерс-ТБ, тогава наш консултант ще ви уведоми за датата на доставка.
3. В редките случаи на невъзможност за изпълнение на постъпила поръчка от страна на cliob2b.com, клиентът ще бъде незабавно уведомен, същата ще
бъде анулирана, а при евентуалното й заплащане предварително, сумата ще бъде възстановена веднага на клиента.
* Ако имате допълнителни въпроси моля да се свържете с нас..